Webcam Testen

Creative 13 Kameratreiber für Windows XP (x86)


Fahrerinfo

Fahrer Datum

03.12.2009

Dateigröße:

780.9 KB

URL herunterladen:

http://download.webcamtests.com/drivers/webcam/Creative/13/Windows-XPx86.zip

MD5-Hash der Datei:

cb3585df534900d1109e79d72c7b8cc2

Operationssystem

Windows XP

Betriebssystem Architektur

x86

Hersteller

Creative

Treiber dateien

 • /AAFXDrv.sys
 • /AAFXDrv64.sys
 • /CtCamUvc.sys
 • /CtCamUvc64.sys
 • /CtClsFlt.sys
 • /CtClsFlt64.sys
 • /CtDrvIns.exe
 • /CtDrvIns64.exe
 • /CtDrvStp.crl
 • /CtDrvStp.exe
 • /CtDrvStp.ini
 • /CtSetupX.ini
 • /CtStpCD.crl
 • /FilterPC.bmp
 • /FilterPC.jpg
 • /OA014.uns
 • /OA014Cfg.exe
 • /OA014Mon.exe
 • /OA014Pin.crl
 • /OA014Pin.dll
 • /OA014Pin64.crl
 • /OA014Pin64.dll
 • /OA014Scd.dll
 • /OA014Srv.exe
 • /OA014Srv64.exe
 • /OA014Vid.inf
 • /oa014vid.cat

Geräte Informationen

 • /OA014Vid.inf
  [ids]
  • USB\VID_0C45&PID_6405&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_6404&MI_00
  • USB\VID_064E&PID_A128&MI_00

  [version]
  • Signature
   $Windows NT$

  • Class
   Image

  • ClassGuid
   {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}

  • Provider
   Creative Technology Ltd.

  • LayoutFile
   layout.inf,layout1.inf,layout2.inf

  • CatalogFile
   OA014Vid.cat

  • DriverVer
   12/04/2009,1.04.02.1204


  [strings]
  • MSUninstall
   Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

  • MSUninstallWow64
   Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • ProxyVidCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • WIA_VIDEO_SNAPSHOT_USD.CLSID
   {0527D1D0-88C2-11D2-82C7-00C04F8EC183}

  • DEFAULT_WIA_DIP_UI.CLSID
   {5D8EF5A3-AC13-11D2-A093-00C04F72DC3C}

  • Provider
   Creative Technology Ltd.

  • DiskDescription
   Creative Camera OA014 Driver Disk

  • DeviceDescription
   Integrated Webcam

  • ProductName
   Integrated Webcam

  • UninstallKey
   Creative OA014

  • UninstallDisplay
   Integrated Webcam Driver

  • VideoServiceName
   OA014Vid

  • VideoServiceDisplayName
   Creative Camera OA014 Function Driver

  • VideoServiceDescription
   Provides a software interface to control

  • UpperFilterServiceName
   OA014Ufd

  • UpperFilterServiceDisplayName
   Creative Camera OA014 Upper Filter Driver

  • "Provides a software interface to control effects of"
  • CTConfigRegistry
   Software\Creative Tech\Web Cameras\OA014

  • CTConfigRegistryWow64
   Software\Wow6432Node\Creative Tech\Web Cameras\OA014

  • InsPlugInFile
   OA014Pin.dll

  • UnsScript
   OA014.uns

  • InsPlugInResFile
   OA014Pin.crl

  • VideoDriver.NT
   OA014Vid.sys

  • VersionNumber
   1.04.02.1204

Loading...