Webcam Testen

Creative 4 Kameratreiber für Windows XP (x86)


Fahrerinfo

Fahrer Datum

09.03.2009

Dateigröße:

760.6 KB

URL herunterladen:

http://download.webcamtests.com/drivers/vendors/Creative/4/Windows-XPx86.zip

MD5-Hash der Datei:

e1ef5c2f3997cbc84f1bb9588bd1e4cd

Operationssystem

Windows XP

Betriebssystem Architektur

x86

Hersteller

Creative

Treiber dateien

 • /AAFXDrv.sys
 • /AAFXDrv64.sys
 • /CtCamUvc.sys
 • /CtCamUvc64.sys
 • /CtClsFlt.sys
 • /CtClsFlt64.sys
 • /CtDrvIns.exe
 • /CtDrvIns64.exe
 • /CtDrvStp.crl
 • /CtDrvStp.exe
 • /CtDrvStp.ini
 • /CtSetupX.ini
 • /CtStpCD.crl
 • /FilterPC.bmp
 • /FilterPC.jpg
 • /OA001.uns
 • /OA001Cfg.exe
 • /OA001Mon.exe
 • /OA001Pin.crl
 • /OA001Pin.dll
 • /OA001Pin64.crl
 • /OA001Pin64.dll
 • /OA001Scd.dll
 • /OA001Srv.exe
 • /OA001Srv64.exe
 • /OA001Vid.inf
 • /oa001vid.cat

Geräte Informationen

 • /OA001Vid.inf
  [ids]
  • USB\VID_0C45&PID_63F0&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F1&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F2&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F3&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F4&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F5&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F6&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F7&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F8&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63F9&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FA&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FB&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FC&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FD&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FE&MI_00
  • USB\VID_0C45&PID_63FF&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A0&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A1&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A2&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A3&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A4&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A5&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A6&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A7&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A8&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18A9&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AA&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AB&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AC&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AD&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AE&MI_00
  • USB\VID_05CA&PID_18AF&MI_00

  [version]
  • Signature
   $Windows NT$

  • Class
   Image

  • ClassGuid
   {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}

  • Provider
   Creative Technology Ltd.

  • LayoutFile
   layout.inf,layout1.inf,layout2.inf

  • CatalogFile
   OA001Vid.cat

  • DriverVer
   03/09/2009,1.06.03.0309


  [strings]
  • MSUninstall
   Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

  • MSUninstallWow64
   Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • ProxyVidCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • WIA_VIDEO_SNAPSHOT_USD.CLSID
   {0527D1D0-88C2-11D2-82C7-00C04F8EC183}

  • DEFAULT_WIA_DIP_UI.CLSID
   {5D8EF5A3-AC13-11D2-A093-00C04F72DC3C}

  • Provider
   Creative Technology Ltd.

  • DiskDescription
   Creative Camera OA001 Driver Disk

  • DeviceDescription
   Integrated Webcam

  • ProductName
   Integrated Webcam

  • UninstallKey
   Creative OA001

  • UninstallDisplay
   Integrated Webcam Driver

  • VideoServiceName
   OA001Vid

  • VideoServiceDisplayName
   Creative Camera OA001 Function Driver

  • VideoServiceDescription
   Provides a software interface to control

  • UpperFilterServiceName
   OA001Ufd

  • UpperFilterServiceDisplayName
   Creative Camera OA001 Upper Filter Driver

  • "Provides a software interface to control effects of"
  • CTConfigRegistry
   Software\Creative Tech\Web Cameras\OA001

  • CTConfigRegistryWow64
   Software\Wow6432Node\Creative Tech\Web Cameras\OA001

  • InsPlugInFile
   OA001Pin.dll

  • UnsScript
   OA001.uns

  • InsPlugInResFile
   OA001Pin.crl

  • VideoDriver.NT
   OA001Vid.sys

  • VersionNumber
   1.06.03.0309

Loading...