Webcam Testen

Microsoft 10x86 Kameratreiber für Windows 10 (x86)


Fahrerinfo

Fahrer Datum

11.09.2015

Dateigröße:

6.5 MB

URL herunterladen:

http://download.webcamtests.com/drivers/vendors/Microsoft/10x86/Windows-10x86.zip

MD5-Hash der Datei:

84f68a25209d094b4c87f49104fbf159

Operationssystem

Windows 10

Betriebssystem Architektur

x86

Hersteller

Microsoft

Treiber dateien

 • /AlignmentDLL.dll
 • /BackCutterDll.dll
 • /CAL2.dll
 • /CinVPU.dll
 • /Denoiser.dll
 • /DiEffect.dll
 • /DownSampler.dll
 • /FaceDetectorDll.dll
 • /LCDecoder.dll
 • /LCFilter.dll
 • /LCProxy2.ax
 • /LcMft.dll
 • /LcUvcUpper.sys
 • /LifeCam.inf
 • /LifeCamRes1028.dll
 • /LifeCamRes1031.dll
 • /LifeCamRes1032.dll
 • /LifeCamRes1033.dll
 • /LifeCamRes1034.dll
 • /LifeCamRes1036.dll
 • /LifeCamRes1040.dll
 • /LifeCamRes1041.dll
 • /LifeCamRes1042.dll
 • /LifeCamRes1046.dll
 • /LifeCamRes1049.dll
 • /LifeCamRes2052.dll
 • /LifeCamRes2070.dll
 • /MoCinConfig.dll
 • /MsrcFx.dll
 • /PoseTrackerDll.dll
 • /Requester.dll
 • /Transcoder.dll
 • /VERend.dll
 • /VPUGraph.dll
 • /ViperRT.dll
 • /VisualFx.dll
 • /WdfCoInstaller01011.dll
 • /lifecam.cat
 • /msvcp110.dll
 • /msvcr110.dll
 • /vccorlib110.dll

Geräte Informationen

 • /LifeCam.inf
  [ids]
  • USB\VID_045E&PID_075D&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_076D&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_076E&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_076F&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_0772&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_0779&MI_00

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   Microsoft

  • CatalogFile.NT
   LifeCam.cat

  • DriverVer
   09/11/2015,4.25.532.0


  [strings]
  • LcUvcUpper.SVCDESC
   LcUvcUpper Service

  • ProxyLifeCam.CLSID
   {f529ae0c-c3a7-466f-b5aa-09df0e82d22b}

  • LcMft.CLSID
   {5f529227-aab7-47e3-9692-29a03211bb8d}

  • KSCATEGORY_RENDER
   {65E8773E-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO_CAMERA
   {E5323777-F976-4f5b-9B55-B94699C46E44}

  • MediaCategories
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories

  • GUID.VideoStreaming
   {DFF229E1-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoInputTerminal
   {DFF229E2-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoOutputTerminal
   {DFF229E3-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoSelector
   {DFF229E4-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoProcessing
   {DFF229E5-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoCameraTerminal
   {DFF229E6-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoInputMTT
   {DFF229E7-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoOutputMTT
   {DFF229E8-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • Msft
   Microsoft

  • USBVideoCinema.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam Cinema

  • USBVideoHD5000.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam HD-5000

  • USBVideoHD5001.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam HD-5001

  • USBVideoHD6000.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam HD-6000

  • USBVideoHDStudio.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam Studio

  • USBVideoHD3000.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam HD-3000

  • USBVideoStreaming.DeviceDesc
   USB Video Device (VS Interface)

  • USBVideo.SvcDesc
   USB Video Device (WDM)

  • InstallDisk
   LifeCam Installation CD

  • Node.VideoStreaming
   Video Streaming

  • Node.VideoInputTerminal
   Video Input Terminal

  • Node.VideoOutputTerminal
   Video Output Terminal

  • Node.VideoSelector
   Video Selector

  • Node.VideoProcessing
   Video Processing

  • Node.VideoCameraTerminal
   Video Camera Terminal

  • Node.VideoInputMTT
   Video Input Media Transport Terminal

  • Node.VideoOutputMTT
   Video Output Media Transport Terminal

  • PlugIn_IAMExtDevice
   WDM Streaming IAMExtDevice Interface Handler

  • PlugIn_IAMExtTransport
   WDM Streaming IAMExtTransport Interface Handler

  • PlugIn_IAMTimecodeReader
   WDM Streaming IAMTimecodeReader Interface Handler

  • Plugin_IExtTransport
   WDM Streaming IExtTransport Interface Handler

  • PropPage_DVcrControl
   DVcrControl Property Page

  • Plugin_IKsTopologyInfo
   WDM Streaming IKsTopologyInfo Interface Handler

  • Plugin_ICameraControl
   WDM Streaming ICameraControl Interface Handler

  • Plugin_IVideoProcAmp
   WDM Streaming IVideoProcAmp Interface Handler

  • Plugin_ISelector
   WDM Streaming ISelector Interface Handler

  • Plugin_PropertyObject
   Node Interface Aggregation Handler